English 中文

Nhà Máy Giấy Lạng Sơn

Thôn Bản Trại, X. Kháng Chiến, H. Tràng Định,Lạng Sơn
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm